h002

Image by Ching-Tien Chu

Thesis Presentations

Tuesday, May 2nd, 6-9pm
Wednesday, May 3rd, 6-9pm
SVA Theatre
333 West 23rd Street

The event will Livestream here.

Thesis Presentation order:
(Subject to change)

Tuesday May 2nd – Fine Art & Motion Graphics

Chi Su
Yi Zhang
Cian Rou Chen
Biwei Niu
Weiheng Qian
Po Yen Wang
Yu Hao Chang
Siqi Xu
Dong Yan
Naoko Hiruma
Baining Ku
Paul Medioli
Farhana Hossain
Xueqing Yang
Hyun Jin Bae
Jihyeon Bae
Jinghan Zhang
Yu Chun Chao
Weidi Zhang
Chia Ling Yang
Young Gul Cho
Lloyd Kim
Shunya Chang
Ruiling Deng
Grace Sheu

Wednesday, May 3rd – 3D Animation
Hsin Kang Huang
Zen Chen
Yu Teng Chang
Margaret Hayford
Jingwei Wan
Yi Rong Jhong

Ching Tien Chu
Kaitlin Till
Pei Yao
Gonzalo Janer
Mengxi Zhou
He Yun
Na Young Park
Yimo Xu
Juan Zielaskowski
Ninaad Kulkarni

Thesis Exhibition
Tuesday, May 30th-Saturday, June 10th
SVA Chelsea Gallery
601 West 26th Street, 15th floor
Monday-Saturday, 10am-6pm
Reception: Tuesday, May 30th, 6-8pm